E shtunë, 28 Janar, 2023

MËRGIMTARËT SJELLIN 1.5 MILIARDË EURO NË VIT, QË ËSHTË 12.2% E PRODHIMIT BRUTO

Paratë që sjellin mërgimtarët përbëjnë 12.2% të Prodhimit Bruto të Brendshëm (PBB), dukeinjektuar në ekonominë vendore çdo vit nga 1.5 miliardë dollarë, thuhet në Raportin e fundit të State-departamentit amerikan, përcjell KDP.

“Nuk ka pasur ndryshime në politikat e dërgesave të investimeve dhe nuk ka plane të menjëhershme për ndryshime në rregulloret. Sipas ligjit, investitorët e huaj kanë të drejtë të transferojnë fitime dhe të ardhura pa qenë subjekt i një takse transferimi. Të gjitha llojet e kthimeve të investimeve zakonisht tërhiqen brenda tre ditëve të punës. Nuk ka kufizime ligjore në transfertat financiare private nga dhe nga Maqedonia e Veriut. Remitancat nga punëtorët në diasporë përfaqësojnë një burim të rëndësishëm të të ardhurave për familjet e Maqedonisë së Veriut. Në vitin 2020, transferimet private neto arritën në 1.5 miliard dollarë, duke zënë 12.2 përqind të PBB-së”, thuhet në Raport.

Në vitin 2019, forca e punës e Maqedonisë së Veriut përbëhej nga 964,014 persona, nga të cilët 797.651 (82.7 përqind) ishin zyrtarisht të punësuar dhe 166.363 (17.3 përqind) ishin zyrtarisht të papunë.

Sipas Raportit, fuqia punëtore e punësuar në Maqedoninë e Veriut është afërsisht 59.9 përqind meshkuj dhe 40.1 përqind femra.

“Numri më i madh i të punësuarve janë të angazhuar në prodhim me 19.8 përqind, tregti 14.1 përqind dhe bujqësi 13.9 përqind. Shkalla e përgjithshme e papunësisë për të rinjtë e moshës 15 deri 24 vjeç është 35.6 përqind. Rreth 20 për qind e të papunëve kanë arsim universitar. Sektorët informalë të ekonomisë, përfshirë bujqësinë, vlerësohet se zënë 22 përqind të punësimit.”

Pavarësisht nivelit relativisht të lartë të papunësisë në Maqedoninë e Veriut, në Raport theksohet se “investitorët e huaj raportojnë vështirësi në rekrutimin dhe mbajtjen e punëtorëve”.

“Pozicionet që kërkojnë aftësi teknike dhe të specializuara mund të jenë veçanërisht të vështira për t’u mbushur për shkak të një mospërputhje midis nevojave të industrisë, sistemit arsimor dhe aspiratave të të diplomuarve. Shumë profesionistë të mirë-trajnuar me aftësi shumë të tregtueshme, të tilla si specialistë të IT-së, transferojnë në kompani të huaja ose zgjedhin të punojnë jashtë vendit. Për të adresuar mungesat e punëtorëve të fabrikës, qeveria inkurajon shpërndarjen e investimeve të prodhimit intensiv të punës në pjesë të ndryshme të vendit, dhe kompanitë shpesh marrin autobus për punëtorë nga zona të tjera. Plani Operacional për Programet dhe Masat Aktive për Punësimin dhe Shërbimet në Tregun e Punës për vitin 2020 përcakton masat aktive të qeverisë, programe dhe shërbime për vetëpunësim dhe punësim për të stimuluar krijimin e vendeve të punës. Plani gjithashtu siguron subvencione për ndërmarrjet që krijojnë vende të reja pune, praktikë dhe trajnim profesional për persona të papunë ose ofrojnë rikualifikim”, thuhet në Raportin e State-departamentit Amerikan.

 

Të fundit